ส่วนงานต่าง ๆ

ส่วน

ผู้จัดการส่วน

มือถือ

อีเมล์ส่วน

ส่วนผลิตภัฑ์และบริการ

อดิศร ขาวสังข์

081-4190123

productsouth@cattelecom.com

ส่วนบริหารโครงข่าย

ยงยุทธ จันทร์ศิริ

0814190129

networksouth@cattelecom.com

ส่วนการตลาด

สุวิทย์ วิวัฒน์สันติวงศ์

081-4190110

market_cat@cattelecom.com

สนับสนุนบริการ

ฐาปนา  สระมุณี

081-4190104

support_cat@cattelecom.com

กฎหมายและติดตามหนี้

ประวิทย์  วิสิตกุล

081-4190118

legal_cat@cattelecom.com

ตรวจสอบและรายได้

กิตติศักดิ์  มีมาก

081-4190108

audit_cat@cattelecom.com
    
   Designed by Product-SouthCAT, @2009 CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED, All right reserved