ตาราง การปฎิบัติงาน/อบรม/ประชุม ของพนักงานส่วนผลิตภัณฑ์และบริการ

วัน-เดือน-ปี ชื่อ สถานที่ ประเภทการทำงาน หมายเหตุ
15/05/56 - 16/05/56 อดิศร  ขาวสังข์ และสีเส้ง จ.ภูเก็ต และ สค.ภูเก็ต บรรยายและนำเสนอโครงการวงศ์บัณฑิต  
9/05/56 - 10/05/56 ชนัตถ์ จินดาโชติ สค.นครศรี ประชุมโครงการ Server 22 เครื่อง  
9/05/56 - 10/05/56 วิทยา อารีกุล สค.นครศรี ประชุมโครงการ Server 22 เครื่อง  
7/05/56 - 9/05/56 อดิศร ขาวสังข์ บาวแมนบุรี ป่าตอง ประชุม ผส./ผสค. วันที่ 9 พ.ค. 56 ร่วมลงนาม MOU โครงการคอนภูเก็ต
23/04/56 - 24/04/56 ชนัตถ์  จินดาโชต เทศบาลตำบลห้วยยอด ปฏิบัติงานสำรวจ Network, WiFi, CCTV  
18/02/56 อดิศร  ขาวสังข์ ราชภัฎสุราษฏร์ธานี ปฏิบัติงาน ไปเช้ากลับเย็น
18/02/56 วิทยา  อารีกุล ราชภัฎสุราษฏร์ธานี ปฏิบัติงาน ไปเช้ากลับเย็น
18/02/56 ชนัตถ์  จินดาโชติ ราชภัฎสุราษฏร์ธานี ปฏิบัติงาน ไปเช้ากลับเย็น  (พนักงาน คข.)
18/02/56 สี่เส้ง  แซ่ลิ่ม ราชภัฎสุราษฏร์ธานี ปฏิบัติงาน ไปเช้ากลับเย็น  (พนักงาน ลข.)
18/02/56 สุวิทย์  วิวัฒน์สันติวงศ์ ราชภัฎสุราษฏร์ธานี ปฏิบัติงาน ไปเช้ากลับเย็น  (ผส.ลข.)
26/02/56 - 1/03/56 พนม  อิสรทะ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ปฏิบัติงาน  
26/02/56 - 1/03/56 ศักดิ์ชัย  สุวรรณมิตร ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ปฏิบัติงาน สค.หาดใหญ่
11/03/56 - 15/03/56 วัชระ  วีระสินธุ์ โรงแรม VL หาดใหญ่ อบรม Server ตาม TOR  
11/03/56 - 15/03/56 วิทยา อารีกุล โรงแรม. VL หาดใหญ่ อบรม Server ตาม TOR  
11/03/56 - 15/03/56 รวี บุญมาลี โรงแรม VL หาดใหญ่ อบรม Server ตาม TOR  
11/03/56 - 15/03/56 รวี  บุญมาลี โรงแรม VL หาดใหญ่ อบรม Server ตาม TOR  
11/03/56 - 15/03/56 ณวัฒน์  ชูทอง โรงแรม VL หาดใหญ่ อบรม Server ตาม TOR  
18/03/56 - 20/03/56 วิทยา  อารีกุล ศูนย์ฝึกนนทบุรี อบรมหลักสูตรนวัตกรรม พบ.  
18/03/56 - 20/03/56 สงบ  โสพิกุล ศูนย์ฝึกนนทบุรี อบรมหลักสูตรนวัตกรรม พบ.  
21/03/56 - 24/03/56 ชนัตถ์  จินดาโชติ สค.(สตูล,พัทลุง,ตรัง,กระบี่,
พังงา,ภูเก็ต,ตะกั่วป่า,ป่าตอง)
ตรวจรับ Server งบ 55 ไปพร้อมกับผู้ขายและกรรมการ ส่วนกลาง
          

 


    
   Designed by Product-SouthCAT, @2009 CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED, All right reserved